Dětská skupina Světluška

Logo OPZ barevné

Projekt Dětská skupina Světluška CZ.03.1.51/0.0/0.0/19_111/0015452 je financován z finančních prostředků EU.
Dětská skupina Světluška je projekt podpořený z ESF OPZ a nabízí péči o děti od 2,5 roku do zahájení povinné školní docházky.
Péče o děti v dětské skupině probíhá celoročně. Maximální kapacita dětské skupiny je 19 dětí.

Dětská skupina Světluška v Domě sv. Materny

Projekt vede k pomoci rodičům s jejich uplatněním na trhu práce. Dětská skupina je otevřena od 1. 9. 2020,  pondělí až pátek v době od 6.00 hodin do 17.00 hodin.

Dětská skupina respektuje individuální a věkové zvláštnosti dětí, doplňuje rodinnou výchovu, napomáhá socializaci dětí ve skupině vrstevníků. O děti se starají 2 pečující osoby (chůvy). Pobyt v dětské skupině a svačiny jsou poskytovány zdarma.

Aktivity v dětské skupině:
• vedoucí k rozvoji rozumových a poznávacích schopností
• vedoucí k rozvoji estetického vnímání
• hudební – rozvoj sluchového vnímání
• pohybové – rozvoj fyzického vývoje, rozvoj správného růstu, rozvoj zdravých návyků
• výtvarné – rozvoj představivosti, kreativity a fantazie

Podmínky: 

• Zdravotní stav dítěte umožňuje pobyt v dětské skupině (dítě je fyzicky i psychicky zdravé) a podrobilo se pravidelnému stanovenému očkování.
• Alespoň jeden z rodičů má vazbu na trh práce (je zaměstnaný, vedený v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, účastní se rekvalifikačního kurzu, studuje nebo je samostatně výdělečně činný). Tato podmínka musí být splněna po celou dobu docházky dítěte do dětské skupiny. 

Bližší informace poskytneme na telefonních číslech 731 628 594 nebo e-mailem na krivska@charitausti.cz

DS 01    DS 02   DS 10  
           
Ke stažení: 

Kritéria pro přijetí dítěte
Přihláška do dětské skupiny
Potvrzení lékaře o zdravotním stavu dítěte
Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce
Letáček Světluška A4 nový.pdf
Letáček Světluška nový.pdf