Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo

tykadloNAŠE POSLÁNÍ: Posláním Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tykadlo v Ústí nad Labem je nabídnout dětem a mládeži podporu při zvládání obtížných životních situacích a smysluplné, aktivní trávení volného času. Každému, kdo naši službu vyhledá, nabídneme podporu na základě individuálního přístupu.

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 9288131

FORMA SLUŽBY: ambulantní a terénní

KAPACITA:

Kapacita ambulantní formy poskytování:
Počet uživatelů při práci s jednotlivcem: 2
Počet uživatelů při práci se skupinou: 20/2 pracovníci.

Kapacita terénní formy poskytování:
Počet uživatelů při práci se skupinou: 10/1 pracovník

NAŠE CÍLE

Cílem Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Tykadlo je nabídnout bezpečné prostředí pro vzájemná setkání, komunikaci, výměnu zkušeností, vzdělávání a vyplnění volného času prospěšnými činnostmi, které podporují zdravý životní styl a zároveň působí preventivně proti nežádoucím společenským jevům.

 • nabídnout možnosti smysluplného využití volného času v bezpečném a důvěrném prostředí
 • předcházet či omezit vznik rizikového chování uživatelů a pomoci řešit jejich nepříznivé životní situace
 • podporovat uživatele v pozitivním vnímání sebe sama, zlepšovat sociální schopnosti a dovednosti uživatelů
 • motivovat uživatele a pomáhat jim s plněním školních povinností

CÍLOVÁ SKUPINA

děti a mládež ve věku od 6ti do 15ti let, případně do ukončení povinné školní docházky z Ústí nad Labem, které jsou:

 • ze sociálně slabých rodin
 • ohrožené společensky nežádoucími jevy
 • z dysfunkčních rodin (rozvádějící se rodiče, neúplná rodina,…)
 • mají omezenou možnost navštěvovat volnočasové aktivity (špatná finanční situace, nezájem rodičů)
 • s výchovnými problémy (doložené na základě zprávy od organizace, která NZDM doporučila)

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY JSOU V SOULADU SE ZÁSADAMI ZÁKONA Č. 108/2006 SB., O SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH.

DODRŽOVÁNÍ PRÁV UŽIVATELŮ

 • poskytujeme služby tak, aby vždy byla zachována lidská práva a důstojnost uživatelů

NÍZKOPRAHOVOST

 • služba je realizována tak, aby umožňovala uživateli maximální přístupnost
 • služba se poskytuje bezplatně (výjimku tvoří aktivity nad rámec služby)
 • uživatel může přijít do zařízení v otevírací době kdykoliv a kdykoliv také odejít

RESPEKTOVÁNÍ

 • všichni zaměstnanci respektují osobnost, přání a rozhodnutí uživatele

ANONYMITA A MLČENLIVOST

 • uživatel má právo zůstat v anonymitě, není povinen poskytovat své osobní údaje
 • všichni zaměstnanci jsou vázáni mlčenlivostí

INDIVIDUALIZACE PODPORY

 • nabízené služby se přizpůsobují požadavkům dětí a mládeže
 • vstřícný a ohleduplný postoj ke každému uživateli

PROFESIONALITA

 • základem kvality prováděné služby je odbornost pracovníků a prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání
OTEVÍRACÍ DOBA NZDM (ambulantní i terénní forma)
 
PO - ČT 13:00 - 18:00 (13:00-14:00 doučování)
PÁ         13:00 - 16:00 (pouze terénní služba)
V průběhu letních prázdnin je provozní doba PO - ČT 11:00-16:00