Terénní programy

NAŠE POSLÁNÍ: Posláním sociální služby terénní programy je prostřednictvím metod sociální práce vyhledávat osoby, které jsou v nepříznivé životní situaci a poskytovat jim sociální poradenství.  Poskytováním služeb Terénní programy chceme předcházet sociálnímu vyloučení, snižovat míru sociálního vyloučení jednotlivců. Obsahem služby je poskytování sociální pomoci a poradenství lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, kteří si nedokáží pomoci sami.

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 9832613

FORMA SLUŽBY: terénní

KAPACITA:
Kapacita terénní formy poskytování:
Jedná se o kapacitu okamžitou.
Počet uživatelů při práci s jednotlivcem: 2
Počet uživatelů při práci se skupinou: 10/2 pracovníci.

 

VĚKOVÁ KATEGORIE KLIENTŮ: 
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
Terénní programy upravuje zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 69 a § 37, odst. 2) a vyhláška č. 505/2006 Sb. (§ 34)
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
1) základní poradenství
2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
3) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob

NAŠE CÍLE

 • vyhledávaní osob, které spadají do cílové skupiny
 • prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování
 • prevence sociálně patologických jevů, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost
 • motivace klientů k řešení svých problémů a zvyšování jejich schopnosti  tak, aby byli schopni řešit svou nepříznivou životní situaci vlastními silami
 • posilování dobrých vztahů v rodině, posilování vědomí rodičovské odpovědnosti k dětem a snaha o zlepšení sousedských vztahů
 • zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělání, bydlení, atp., pomoc klientům získávat sociální kompetence
 • rozvoj spolupráce s dalšími subjekty, které nabízejí služby nebo mohou přispět k naplnění cílů programů

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, zejména:

 • osoby žijící ve vyloučených lokalitách
 • etnické menšiny
 • osoby s nedostatečnými sociálními kompetencemi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života, anebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v náhradním či nevyhovujícím bydlení
 • osoby zadlužené
 • osoby závislé na dávkách SSP a HN
 • osoby nezaměstnané
 • osoby řešící problémy v rodině a komunitě

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Jsou v souladu se zásadami Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 2).

 • dodržování základních lidských práv a svobod – pracovníci respektují názor, vůli a osobnost uživatele, chrání jeho důstojnost, soukromí a jiná práva
 • aktivní působení na uživatele a podpora rozvoje samostatnosti a zplnomocňování uživatelů – pracovník pomáhá uživatelům řešit problémy svými silami a posiluje jejich sociální začleňování
 • kontinuita a návaznost služeb – pracovník pomáhá uživateli užívat všechny potřebné a zároveň dostupné služby efektivně
 • spolupráce v rámci sítě sociálních služeb ČR – se státním i neziskovým sektorem a s dalšími odborníky v zájmu uživatele a s jeho souhlasem
 • nezávislost – TP je součástí nestátní nezávislé organizace - diecézní charity Litoměřice, oblastní charity Ústí nad Labem; pracovníci jednají v zájmu uživatele nezávisle na jiných nestátních i státních organizacích a institucích
 • nízkoprahovost – služba je pro uživatele dostupná (je zpravidla zdarma, je v místě blízkém bydlišti klienta nebo je poskytována v jeho přirozeném prostředí, může být anonymní, apod.)
 • dobrovolnost - služba je poskytována na základě dobrovolné spolupráce mezi poskytovatelem a uživatelem služby
 • anonymita a mlčenlivost - uživatel má právo zůstat v anonymitě, není povinen poskytovat své osobní údaje, pokud si tak přeje; pracovníci jsou vázání povinnou mlčenlivostí (viz. standard č. 6)
 • přístup zaměřený na člověka - nabízené služby se přizpůsobují požadavkům uživatelů a při poskytování služby jsou dodržovány následující zásady
1)     respekt uživatele, jeho názorů a postojů
2)     akceptování - přijímáme uživatele takového, jaký je, nehodnotícím způsobem
3)     pomoc založená na partnerství a individuálním přístupu
4)     empatie - používáme empatické poznámky, reflexe, zrcadlení
5)     autenticita - při jednání s uživatelem zůstáváme sami sebou

 

 

Dokumenty ke stažení:
Smlouva o poskytování sociální služby - Terénní programy
Náležitosti a pravidla poskytování sociální služby - TP
Jak podat stížnosti - TP