Informace o nás

Kino (1).Movie_Snímek_postcard

Poslání, vznik, působnost a struktura Charity Ústí nad Labem

Posláním Charity Ústí nad Labem je pomoc bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní a politické příslušnosti.

Charita Ústí nad Labem byla zřízena diecézním biskupem dne  7. února 2000 jako nástupnická organizace Farní charity Ústí nad Labem. Charita Ústí nad Labem je církevní právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou (dle Kodexu kanonického práva, dle kánonu 114 - 117 a kánonu 312 - 317).  Dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností je evidována na Ministerstvu kultury ČR (číslo evidence: 8/1-05-729/2000).

 Právní postavení

 • zřizovatelem Charity Ústí nad Labem je Biskupství litoměřické
 • CH ÚL má vlastní právní subjektivitu
 • CH ÚL sídlí v Ústí nad Labem a působí na území ústeckého vikariátu
 • statutárním zástupcem CH ÚL je ředitel
 • CH ÚL je územní složkou Diecézní charity Litoměřice, součástí Charity Česká republika

 Orgány Charity Ústí nad Labem

 • ředitel: Bc. Martina Jonášová, MBA

 Organizační struktura Charity Ústí nad Labem

CH ÚL poskytuje sociální, sociálně zdravotní, prorodinné a charitativní služby a činnosti lidem, kteří se ocitli v nouzi a nepříznivé životní situaci. V současné době provozuje deset registrovaných sociálních služeb a služby související ve čtyřech zařízeních v Ústí nad Labem a Chabařovicích.

V Domě Samaritán jsou poskytovány tři sociální služby pro osoby bez přístřeší:

 • Centrum pomoci Samaritán (nízkoprahové denní centrum)
 • Noclehárna Samaritán
 • Azylový dům Samaritán

V Domě pokojného stáří sv. Ludmily poskytujeme sociální službu::

 • Dům pokojného stáří sv. Ludmily se zvláštním režimem (domov se zvláštním režimem)

Domě sv. Materny jsou poskytovány tři sociální služby určené pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené:

 • Klub Lucerna (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
 • Centrum služeb pro rodinu (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s programem předškolního vzdělávání)
 • Terénní programy (terénní programy)

Centrum pro rodinu Ovečka je zařízením, které nabízí dvě registrované sociální služby, pro-rodinné aktivity, činnosti a služby pro rodiny s dětmi, programy pro děti a mládež:

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
 • Mateřské centrum Ovečka
 • Dětská skupina Světluška