Informace o nás

Kino (1).Movie_Snímek_postcard

Poslání, vznik, působnost a struktura Oblastní charity Ústí nad Labem

Posláním Oblastní charity Ústí nad Labem je pomoc bližnímu v nouzi, která vychází z křesťanských zásad bez ohledu na jeho příslušnost k rase, národnosti, náboženství, státní a politické příslušnosti.

Oblastní charita Ústí nad Labem byla zřízena diecézním biskupem dne  7. února 2000 jako nástupnická organizace Farní charity Ústí nad Labem. Oblastní charita Ústí nad Labem je církevní právnickou osobou s vlastní právní subjektivitou (dle Kodexu kanonického práva, dle kánonu 114 - 117 a kánonu 312 - 317).  Dle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností je evidována na Ministerstvu kultury ČR (číslo evidence: 8/1-05-729/2000).

 Právní postavení

 • zřizovatelem Oblastní charity Ústí nad Labem je Biskupství litoměřické
 • OCH ÚL má vlastní právní subjektivitu
 • OCH ÚL sídlí v Ústí nad Labem a působí na území ústeckého vikariátu
 • statutárním zástupcem OCH ÚL je ředitel
 • OCH ÚL je územní složkou Diecézní charity Litoměřice, součástí Charity Česká republika

 Orgány Oblastní charity Ústí nad Labem

 • ředitel: Ing. Rostislav Domorák

 Organizační struktura Oblastní charity Ústí nad Labem

OCH ÚL poskytuje sociální, sociálně zdravotní, prorodinné a charitativní služby a činnosti lidem, kteří se ocitli v nouzi a nepříznivé životní situaci. V současné době provozuje deset registrovaných sociálních služeb a služby související ve čtyřech zařízeních v Ústí nad Labem a Chabařovicích.

V Domě Samaritán jsou poskytovány tři sociální služby pro osoby bez přístřeší:

 • Centrum pomoci Samaritán (nízkoprahové denní centrum)
 • Noclehárna Samaritán
 • Azylový dům Samaritán

V Domě pokojného stáří sv. Ludmily jsou poskytovány dvě sociální služby určené pro seniory:

 • Dům pokojného stáří sv. Ludmily (domov pro seniory)
 • Dům pokojného stáří sv. Ludmily se zvláštním režimem (domov se zvláštním režimem)

Domě sv. Materny jsou poskytovány tři sociální služby určené pro osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučené:

 • Klub Lucerna (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež)
 • Centrum služeb pro rodinu (sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi s programem předškolního vzdělávání)
 • Terénní programy (terénní programy)

Centrum pro rodinu Ovečka je zařízením, které nabízí pro-rodinné aktivity, činnosti a služby pro rodiny s dětmi, programy pro děti a mládež:

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Ovečka
 • Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Tykadlo
 • Mateřské centrum Ovečka
 • Předškolní klub CPR Ovečka