Centrum pomoci Samaritán

NAŠE POSLÁNÍ: Posláním Centra pomoci Samaritán v Ústí nad Labem je nabídnout osobám bez přístřeší podmínky pro uspokojení jejich základních životních potřeb. Služba poskytuje stravu, podmínky pro zajištění osobní hygieny, ošacení a sociální poradenství. Služba nabízí individuální podporu a bezpečné prostředí pro řešení nepříznivé sociální situace.

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 2145028

FORMA SLUŽBY: ambulantní a terénní

PROVOZNÍ DOBA: denně 7.30 - 9.00hod, 11.00 - 14.00hod (středa 11.00 - 13.00hod), 16.00 - 18.00hod

KAPACITA: pro individuální práci s uživately 4 osoby, prostorová kapacita 50 osob

  CÍLE CENTRA POMOCI SAMARITÁN
 • Zajištění základních životních potřeb - bezpečí, teplo, strava, osobní hygiena a ošacení
 • Snížení sociálních rizik prostřednictvím sociálního poradenství.
 • Začlenění uživatelů do společnosti.
 • Podpora uživatelů k samostatnému řešení obtížných životních situací.
 • Poskytnutí zázemí k řešení negativních dopadů souvisejících se ztrátou přístřeší.
 • Motivace a podpora uživatele ke vstupu či návratu uživatelů na trh práce.
 • Získání samostatného bydlení uživatelů.
 • Vytváření podmínek ke zlepšení zdravotního stavu uživatelů.
 • Podpora k obnovení či upevnění rodinných vztahů.
 • Nabídnutí pomoci k řešení finanční situace uživatelů.
 • Podporovat a motivovat uživatele v řešení jejich životní situace, prohlubovat schopnost uplatňovat svá práva a zprostředkovat kontakt s návaznými službami a organizacemi v rámci poskytování sociálního poradenství. 
PRINCIPY
Respektování ztráty domova, způsobu života a porozumění uživatelům je základní hodnotou naší služby. Všichni zaměstnanci Centra pomoci Samaritán poskytují uživatelům podporu a ochranu v obtížné životní situaci. Centrum pomoci Samaritán nabízí důvěru, důstojnost a bezpečný prostor pro načerpání nových sil.

 

KOMU JE SLUŽBA URČENA:
Centrum pomoci Samaritán poskytuje služby mužům a ženám bez přístřeší ve věku od 18 let.

 

ČASOVÝ ROZVRH A KAPACITA SLUŽBY:
Zařízení má kapacitu 50 osob a jeho činnost je zajištěna denně od 7.30 do 9.00 hod, od 11.00 do 14.00 hod. a od 16.00 do 18.00 hod.

 

OSOBAMI BEZ PŘÍSTŘEŠÍ JSOU:

 • Osoby žijící na ulici
 • Uživatelé služeb noclehárny
 • Osoby ve finanční tísni
 • Osoby žijící v nevyhovujících podmínkách
 • Osoby, které prozatímně bydlí u přátel a příbuzných nebo bez právního nároku využívají pozemku nebo prostor, který jim nenáleží.

CO NABÍZÍME

CENTRUM POMOCI SAMARITÁN POSKYTUJE:

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

a) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • umožnění celkové hygieny těla,
 • pomoc při osobní hygieně,
 • umožnění vyprání osobního prádla,
 • poskytnutí ošacení z charitního šatníku                                                                                                                                      

b) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 • poskytnutí stravy,
 • vytvoření podmínek pro přípravu stravy: zajištění stravy od dodavatele                                                                                                      

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporující sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek.

Základním prvkem pomoci je individuální plánování, které slouží uživateli k hledání východisek z obtížných situací. Postupně dochází k plnění naplánovaných cílů v oblasti zaměstnání, bydlení, zdravotního stavu, osobních problémů apod. Sociální pracovník sleduje naplňování cílů a v případě, že nedochází k naplňování cílů, navrhuje možnosti přehodnocení a hledání jiných cest tak, aby došlo ke zmírnění nebo vyřešení nepříznivé situace uživatele. Po navození změny, dosažení cíle, se celý průběh práce zhodnotí a uživatel si volí další postupy řešení své situace.

KDY A KOMU SLUŽBU NEPOSKYTUJEME

CENTRUM POMOCI SAMARITÁN NEPOSKYTUJE SLUŽBU OSOBÁM:

 • agresivním
 • osobám pod vlivem alkoholu (více než 0,4%),
 • osobám, u kterých je zjištěno infekční onemocnění přenosné v rámci běžného společného soužití,
 • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči další osoby. 

UHRADA ZA SOCIÁLNÍ SLUŽBU

 • sociální poradenství je poskytováno bezplatně
 • polévka + chléb + káva (6 Kč)
 • svačinový balíček (4 Kč)
 • sprcha (10 Kč)
 • šampon a mýdlo (1 Kč) 
 • ošacení, obuv (symbolický poplatek)

Služby jsou poskytovány ve výjimečném případě (tzv. krizové situace) po individuálním pohovoru nebo souhlasu sociálního pracovníka zdarma či na dluh. V případě jeho nepřítomnosti za individuálního posouzení přítomného pracovníka Centra pomoci Samaritán.

Krizovou situací se rozumí situace, kdy je uživatel bez finančních prostředků a jeho momentální psychický či fyzický stav vyžaduje okamžitou pomoc