Terénní programy

Kde nás najdete

Adresa

Karla IV. 348/3, Ústí nad Labem 40003

Na koho se můžete obrátit

Martina Fefrčíková

pracovnice v sociálních službách - Terénní programy
Tel.: 731 402 487 E-mail: 1.sBT7agc8m%C1.7~bGk_cjaT-M

Bc. Tereza Hylasová

sociální pracovnice - Terénní programy
Tel.: 731 402 487 E-mail: 3ryk9~l7VX~mYZhaa8HC-729g

Bc. Kateřina Kolešová

vedoucí Domu sv. Materny
Tel.: 731 402 517 E-mail: 6hyo9~l7VX~mYZhaa8HC-729g

Pro koho je služba určena

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Jiná pomoc

Kontaktní údaje

Terénní programy

Typ služby
Terénní programy

Poskytovatel
Charita Ústí nad Labem

Kraj
Ústecký kraj

Způsob poskytování
terénní

Registrační číslo služby
9832613

Poslání a cíle

Posláním Terénních programů je prostřednictvím metod sociální práce poskytovat pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci.

Cílové skupiny

osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny, osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jím jsou ohroženy

Činnosti

pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc s administrativními úkony , pomoc při řešení problémů souvisejících bydlením, pomoc v oblasti splácení dluhů, pomoc s orientací v sociálním systému institucí

Další informace

NAŠE POSLÁNÍ: Posláním sociální služby Terénní programy je prostřednictvím metod sociální práce vyhledávat osoby, které jsou v nepříznivé životní situaci a poskytovat jim sociální poradenství.  Poskytováním služeb Terénní programy chceme předcházet sociálnímu vyloučení, snižovat míru sociálního vyloučení jednotlivců. Obsahem služby je poskytování sociální pomoci a poradenství lidem žijícím v sociálně vyloučených lokalitách, sociálně vyloučeným nebo sociálním vyloučením ohroženým, kteří si nedokáží pomoci sami.

IDENTIFIKÁTOR SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 9832613

FORMA SLUŽBY: terénní

KAPACITA:
Kapacita terénní formy poskytování:
Jedná se o kapacitu okamžitou.
Počet uživatelů při práci s jednotlivcem: 2
Počet uživatelů při práci se skupinou: 10/2 pracovníci.

 

VĚKOVÁ KATEGORIE KLIENTŮ: 
 • mladí dospělí (19 – 26 let)
 • dospělí (27 – 64 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
Terénní programy upravuje zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 69 a § 37, odst. 2) a vyhláška č. 505/2006 Sb. (§ 34)
Služba obsahuje tyto základní činnosti: 
1) základní poradenství
2) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
3) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
 • sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob

NAŠE CÍLE

 • vyhledávaní osob, které spadají do cílové skupiny
 • prevence sociálního vyloučení a jeho prohlubování
 • prevence sociálně patologických jevů, mírnění negativních důsledků a rizik životních situací klientů, včetně jejich dopadu na společnost
 • motivace klientů k řešení svých problémů a zvyšování jejich schopnosti  tak, aby byli schopni řešit svou nepříznivou životní situaci vlastními silami
 • posilování dobrých vztahů v rodině, posilování vědomí rodičovské odpovědnosti k dětem a snaha o zlepšení sousedských vztahů
 • zmírňování nerovností, včetně nerovného přístupu ke službám, vzdělání, bydlení, atp., pomoc klientům získávat sociální kompetence
 • rozvoj spolupráce s dalšími subjekty, které nabízejí služby nebo mohou přispět k naplnění cílů programů

CÍLOVÁ SKUPINA

Osoby sociálně vyloučené či ohrožené sociálním vyloučením, zejména:

 • osoby žijící ve vyloučených lokalitách
 • etnické menšiny
 • osoby s nedostatečnými sociálními kompetencemi
 • osoby, které vedou rizikový způsob života, anebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • osoby žijící v náhradním či nevyhovujícím bydlení
 • osoby zadlužené
 • osoby závislé na dávkách SSP a HN
 • osoby nezaměstnané
 • osoby řešící problémy v rodině a komunitě

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Jsou v souladu se zásadami Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 2).

 • poskytování základního sociálního poradenství, v rámci kterého jsou uživatelům poskytovány potřebné informace přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace (§ 37, odst. 2)
 • dodržování základních lidských práv a svobod – pracovníci respektují názor, vůli a osobnost uživatele, chrání jeho důstojnost, soukromí a jiná práva
 • aktivní působení na uživatele a podpora rozvoje samostatnosti a zplnomocňování uživatelů – pracovník pomáhá uživatelům řešit problémy svými silami a posiluje jejich sociální začleňování
 • kontinuita a návaznost služeb – pracovník pomáhá uživateli užívat všechny potřebné a zároveň dostupné služby efektivně
 • spolupráce v rámci sítě sociálních služeb ČR – se státním i neziskovým sektorem a s dalšími odborníky v zájmu uživatele a s jeho souhlasem
 • nezávislost – TP je součástí nestátní nezávislé organizace - diecézní charity Litoměřice, oblastní charity Ústí nad Labem; pracovníci jednají v zájmu uživatele nezávisle na jiných nestátních i státních organizacích a institucích
 • nízkoprahovost – služba je pro uživatele dostupná (je zpravidla zdarma, je v místě blízkém bydlišti klienta nebo je poskytována v jeho přirozeném prostředí, může být anonymní, apod.)
 • dobrovolnost - služba je poskytována na základě dobrovolné spolupráce mezi poskytovatelem a uživatelem služby
 • anonymita a mlčenlivost - uživatel má právo zůstat v anonymitě, není povinen poskytovat své osobní údaje, pokud si tak přeje; pracovníci jsou vázání povinnou mlčenlivostí (viz. standard č. 6)
 • přístup zaměřený na člověka - nabízené služby se přizpůsobují požadavkům uživatelů a při poskytování služby jsou dodržovány následující zásady
1)     respekt uživatele, jeho názorů a postojů
2)     akceptování - přijímáme uživatele takového, jaký je, nehodnotícím způsobem
3)     pomoc založená na partnerství a individuálním přístupu
4)     empatie - používáme empatické poznámky, reflexe, zrcadlení
5)     autenticita - při jednání s uživatelem zůstáváme sami sebou