Adresář

Klub Lucerna

Tel.: 734 786 042
Karla IV. 348/3, Ústí nad Labem, 400 03
Vedoucí služby: Mgr. Helena Dvořáková - vedoucí Domu sv. Materny
Cílové skupiny: děti a mládež od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, etnické menšiny
Způsob poskytování: ambulantní, terénní
Činnosti: zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, preventivní programy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
Fakultativní služby: NE

 

Klub Lucerna

 

CÍLE A ZPŮSOBY POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 

Poslání

Posláním Klubu Lucerna, nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Ústí nad Labem, je předcházet sociálnímu vyloučení, snižovat míru sociálního vyloučení a dále nabídnout prostor pro rozvoj dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí pomocí výchovně - vzdělávacích aktivit.

 

Cíle

Cílem Klubu Lucerna je umožnit dětem a mládeži ze sociálně slabých rodin efektivně využívat jejich volný čas, pomoci jim s přípravou do školy a zapojit je do zájmových činností.

 

1. Nabídnout možnost a příklady smysluplného využití volného času v bezpečném a důvěrném prostředí

- máš možnost si zde najít kamarády, s kterými můžeš dělat to, co vás baví a cítit se u nás dobře

2.  Předcházet či omezit vznik rizikového chování uživatelů a pomoci řešit jejich nepříznivé životní situace

- můžeš si s pracovníky popovídat o problémech, s kterými si nevíš rady. Taky se u nás dozvíš o různých nebezpečích (drogy, nemoc atd.), aby ses jim mohl/a vyvarovat

3. Motivovat uživatele a pomáhat jim s plněním školních povinností

- můžeme ti pomoci s domácími úkoly, s přípravou do školy a se zlepšením známek

4. Pomáhat zlepšovat hygienické návyky uživatelů a snižovat zdravotní rizika

5. Podporovat uživatele v pozitivním vnímání sebe sama, zlepšovat sociální schopnosti a  dovednosti uživatelů

- dáme ti prostor pro tvoje vlastní nápady a pomůžeme s jejich provedením, poradíme ti, jak vycházet s okolím (rodiče, kamarádi…)

6. Udržování kulturních tradic uživatelů

    - máš možnost se zúčastnit jednorázových akcí a různých činností (např. pečení vánočního cukroví, malování vajíček, tančení čardáše atd.

 

Zásady poskytování služby

Zásady poskytování sociální služby NZDM – Klub Lucerna - vychází z principu nízkoprahovosti a vyjadřují

 

 • Nízkoprahovost – otevřenost zařízení uživatelům, nacházíme se v blízkosti přirozeného prostředí uživatelů

 • Anonymita – pokud uživatel nechce, nemusí říkat nic o sobě, dokonce ani svoje jméno

 • Diskrétnost – pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o uživatelích

 • Respekt – respektujeme přání, potřeby i osobnost uživatelů

 • Individuální přístup – ke každému se chováme jako k jedinečné, originální osobnosti

 • Profesionalita – všichni zaměstnanci mají odpovídající vzdělání

 

Kapacita sociální služby

Okamžitá kapacita – ta vychází zejména z materiálně technického zajištění služby     a také personálního zajištění. Tento typ kapacity je aktuálně stanoven na 30     uživatelů v daném okamžiku.

 

Časová dostupnost služby

Po … 13:00 – 19:00

Út … 13:00 – 17:00

St … 13:00 – 19:00

Čt … 13:00 – 17:00

 

Základní činnosti poskytované v rámci sociální služby dle zákona o sociálních službách:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 

1. zajištění podmínek pro volnočasové aktivity

Uživatelé mají k dispozici místnost  - klub - vybavenou stolním fotbálkem, stolními hrami, dvěma počítači, knihami a hračkami.

Hudební dílnu, která je vybavená klávesami, kombem a orffovy hudebními nástroji.

Taneční dílnu, která je vybavená hi-fi věží, žebřinami a zrcadlami na stěně.

Výtvarnou dílnu, která je vybavená materiálem a pomůckami k výtvarným a tvůrčím aktivitám.

 

2. pracovně výchovná činnost s dětmi

Uživatelé mají možnost využít dílnu zručnosti a zapojit se do připravovaného programu.

Také mohou využít dílnu vaření, kdy mají zajištěné kuchařské náčiní.

 

3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností

Pracovníci jsou uživatelům nápomocni, při hledání možností a následné realizaci smysluplného trávení volného času prostřednictvím sportovních, hudebních, výtvarných a tanečních aktivit. V zařízení probíhají nejrůznější workshopy, besedy týkají se problematiky osobnostního rozvoje, vzdělávání a následného pracovního uplatnění uživatelů.

 

4. zajištění podmínek pro vzdělávání

V zařízení je prostor vybavený 2 počítači, které mohou uživatelé využít k plnění domácích úkolů a celkové přípravě do školy. Doučování je poskytováno podle potřeb uživatelů a to individuální, případně skupinovou formou. A bude realizováno i pomocí dobrovolníků. (například nabídnutí smysluplných aktivit pro zdravé trávení volného času, osobností rozvoj – zájmové dílny, besedy, jednorázové akce)b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 

- aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí (například exkurze, pobytové výjezdy, návštěvy institucí v klubu a naopak).

Pracovníci se průběžně informují o aktuální nabídce volnočasových aktivit v lokalitě a v Ústeckém kraji. Sami též pořádají volnočasové aktivity pro veřejnost – např. Rotahufest. Prostřednictvím filmových představení, letáků, brožur, her a besed pracovníci působí preventivně na uživatele, pro ně srozumitelnou formou jim zprostředkovávají informace o problematice zneužívání návykových látek (alkohol, tabákové výrobky, nealkoholové drogy), sociálně patologických jevech (šikana, záškoláctví), závislostním jednání a bezpečné sexuální chování.

c) sociálně terapeutické činnosti:

 

- socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob

Pracovníci jsou vyškoleni v práci s člověkem v krizi, znají a uplatňují v praxi principy krizové intervence. Pracovníci ve své práci využívají metody individuální i skupinové sociální práce.

 

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Pracovníci se zajímají o aktuální stav uživatelů, mluví s nimi o jejich problémech týkající se vzdělávání a školy, mezilidských vztahů, rodiny, občansko-správních záležitostí a zdraví a nabízejí jim pomoc a podporu v případě potřeby. Pracovníci poskytovatele zajišťují uživatelům pomoc a podporu minimálně při vyřizování záležitostí týkající se vzdělávání a školních povinností, mezilidských vztahů, rodiny, občansko-správních záležitostí, zdraví.

 

Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Pracovníci se zajímají, samozřejmě se svolením uživatelů, o jejich rodinné příslušníky a aktuální situaci v jejich rodině, vztahy mezi jednotlivými členy. Uživatelům je poskytnut doprovod pracovníka do školských zařízení a veřejných institucí.

 

Uživatel nemusí výše uvedené činnosti využívat v plném rozsahu, vybírá z nabídky dle svých zájmů a potřeb.


 

Nízkoprahový klub nabízí:

 

 • Individuální plánování = IPčko – popovídání si s pracovníkem, společně plánovat

 • Rozhovor s pracovníkem – pokud se s něčím trápíš nebo si chceš jen popovídat

 • Trávení volného času v bezpečném a důvěrném prostředí

 • Zájmové dílny – např. dílna zručnosti, výtvarná, taneční, hudební, kuchařská a dramatická dílna

 • Jednorázové aktivity – výlety, zážitkové akce (např. Sportovní den)

 • Týdenní letní tábor

 • Besedy, informační servis (např. na téma drogy, alkohol, prostituce)

 • Účast na soutěžích, tanečních a hudebních festivalech

 • Doučování – průběžné/během roku, při zlepšení známek, příprava na opravné či přijímací zkoušky

 • Návštěva úřadů práce, návštěva jiných sociálních služeb – např. Probační a mediační služba, White light, Terapeutická komunita (Mukařov), Veletrh středních škol

 • Společenské hry – můžeš si zahrát různé stolní hry

 • Přečíst si knihu/možnost zapůjčení

 • Pomoc při vyplňování formulářů – např. program na podporu romských žáků středních škol, stipendia

 • Můžeš si u nás posedět a popovídat

 • Udržování kulturních tradic

Seznam lidí

Mgr. Helena Dvořáková - vedoucí Domu sv. Materny
Bc. Veronika Hukalová - sociální pracovnice
Bc. Eva Kubíčková - sociální pracovnice